Privacybeleid NL

PRIVACYBELEID

Inleiding

Square1Translations (S1T BV) verwerkt bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Deze verwerking gebeurt conform de Europese Verordening 2016/679 (GDPR).

Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u de bepalingen uit dit privacybeleid en geeft u ons de toestemming deze te verwerken.


Verantwoordelijke

Square1Translations (S1T BV) met zetel te Venusbergstraat 83, BE-3583 Paal-Beringen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0693.764.289, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die u ons zelf meedeelt, bv. naam, voornaam of vennootschapsnaam en juridische vorm, adres, maatschappelijke zetel, functie, contactgegevens (e-mail, telefoon/gsm). Die gegevens bezorgt u ons door het invullen van het contactformulier of feedbackformulier op onze website of door een e-mail die u ons verstuurt.  Door dit te doen,  geeft u aan toestemming deze gegevens te verwerken.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Square1Translations verwerkt uw gegevens uitsluitend in het kader van haar bedrijfsactiviteiten :

• het verstrekken van informatie met betrekking tot onze diensten en het uitvoeren van de aan ons (Square1Translations) toevertrouwde opdrachten;

• het up-to-date houden van de klanten- en leveranciersgegevens;

• facturatie van de door ons geleverde diensten (door een extern boekhoudkantoor)

Hierbij beperken wij ons tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de betreffende uitvoering.


Opslag en beveiliging

Wij doen het nodige om uw gegevens te beschermen.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang dit noodzakelijk is of zo lang wij met u een zakenrelatie hebben. Na afloop van deze zakenrelatie worden uw persoonsgegevens maximum 12 maanden bewaard, daarna worden ze verwijderd.


Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval gebruikt voor direct marketing of op een andere manier meegedeeld aan derden, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Wat zijn uw rechten

U heeft het recht om op elk moment kosteloos toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, deze te laten verbeteren, wijzigen, of verwijderen.

U kunt op elk moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gelieve in dat geval een e-mail te sturen naar ine@square1translations.com of een brief naar S1T BV, Venusbergstraat 86, BE-3583 Paal. Bij zulk verzoek dient u uw identiteit aan te tonen door een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.


Wijzigingen privacybeleid

Indien dit privacybeleid wordt gewijzigd, zal de aangepaste versie ervan beschikbaar zijn op deze website en van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan de website. Vanaf dit moment wordt u geacht de wijzigingen te hebben gelezen en ermee in te stemmen. Wij raden daarom aan bij elk bezoek aan onze website, de datum van de laatste update van dit document na te gaan.PRIVACY POLICY


Introduction
Square1Translations (S1T BV) processes certain personal data relating to you.
This data is processed in accordance with European Regulation 2016/679 (GDPR).
By using this website, you accept the provisions of this privacy policy and give us permission to process them.


Data Controller
Square1translations (S1T BV) with registered office at Venusbergstraat 83, BE-3583 Paal-Beringen, registered with the Crossroads Bank for Enterprises under number BE 0693.764.289, is the controller of the processing of your personal data.


Personal data we collect
We only process the personal data that you provide us with yourself, e.g., name, first name or company name and legal form, address, registered office, function, contact details (email, telephone). You provide us with this data by filling in the contact form or feedback form on our website or by sending us an email. By doing so, you consent to the processing of this data.


Why we process personal data
Square1translations will only process your data for the purpose of its business activities:
• providing information regarding our services and executing the assignments entrusted to us (Square1translations);
• keeping client and supplier data up to date;
• invoicing of the services provided by us (by an external accounting firm)
We limit ourselves to the personal data necessary for the process in question.


Storage and security
We take the necessary steps to protect your data.
Your personal data will be kept as long as necessary or as long as we have a business relationship with you. After this business relationship has ended, your personal data will be kept for a maximum of 12 months, after which it will be deleted.


Sharing of personal data
Your personal data will be kept strictly confidential and will under no circumstances will it be used for direct marketing or otherwise disclosed to third parties, unless you have given your express consent.


Your rights
You have the right to access, correct, change or delete your personal data at any time and free of charge.
You may withdraw your consent given for certain processing operations at any time and object to the processing of your personal data.
To do so, please send an email to ine@square1translations.com or a letter to S1T BV, Venusbergstraat 86, BE-3583 Paal.
When making such a request, you must prove your identity by attaching a copy of your identity card.


Changes to Privacy Policy
If this Privacy Policy is amended, the amended version will be available on this website and will apply from your next visit to the website. As of this time, you are deemed to have read and agreed to the changes.
We therefore recommend that you check the date of the last update of this document every time you visit our website.POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ


Introduction
Square1Translations (S1T BV) traite certaines de vos données personnelles.
Ce traitement est effectué conformément à la réglementation européenne 2016/679 (GDPR). En utilisant ce site Web, vous acceptez les dispositions de cette politique de confidentialité et nous accordez leur traitement.


Responsabilité
Square1translations (S1T BV) dont le siège social se situe à Venusbergstraat 83, BE-3583 Paal-Beringen, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE 0693.764.289, est responsable du traitement de vos données personnelles.


Données personnelles collectées
Nous traitons uniquement les données personnelles fournies par vous-même, par exemple le nom, le prénom ou le nomde l’entreprise et sa forme juridique, l’adresse, le siège social, la fonction, les coordonnées (courriel, téléphone fixe / portable). Vous nous fournissez ces informations en remplissant le formulaire de contact ou le formulaire de retour sur notre site Web ou en nous envoyant un e-mail. Par ces actions, vous consentez au traitement de ces données.


Pourquoi traitons-nous lesdonnées personnelles
Square1translations traite vos données exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales, pour :
* fournir des informations relatives à nos services et effectuer les missions qui nous sont confiées (Square1translations) ;
* tenir à jour les données clients et fournisseurs ;

* facturer les services fournis par nos soins (via un cabinet comptable externe)
Par la présente, nous nous limitons aux données personnelles nécessaires à une exécution pertinente.


Stockage et sécurité
Nous faisons le nécessaire pour protéger vos données.
Vos données personnelles seront stockées aussi longtemps que nécessaire ou tout au long de notre partenariat. À la fin de celui-ci, vos données personnelles seront stockées pendant un maximum de 12 mois, après quoi elles seront supprimées.


Partage des données personnelles
Vos données personnelles resteront strictement confidentielles et ne seront en aucun cas utilisées pour le marketing direct ou d’une autre manière communiquées à des tiers, sauf en cas d’accord explicite de votre part.


Vos droits
Vous avez le droit d’accéder, de modifier ou de supprimer vos données personnelles gratuitement à tout moment.
Vous pouvez retirer votre accord à certaines opérations de traitement à tout moment et vous opposer au traitement de vos données personnelles.
Dans ce cas, veuillez envoyer un e-mail à ine@square1translations.com ou un courrier à S1T BV, Venusbergstraat 86, BE-3583 Paal.
Lors d’une telle demande, veuillez prouver votre identité par la copie de votre carte d’identité.


Modification de lapolitique de confidentialité
Si cette politique de confidentialité est modifiée, sa version modifiée sera disponible sur ce site Web et s’appliquera à partir de votre prochaine visite sur le site Web.
À partir de ce moment, vous êtes réputé avoir lu et accepté les modifications.
Nous vous recommandons donc de vérifier la date de la dernière mise à jour de ce document à chaque visite sur notre site.


(Last update November 2023)