Algemene voorwaarden

 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de voorzijde van de factuur, zijn enkel de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2. Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de alsdan geldende prijzen; Indien na de overeenkomst, de prijzen van lonen, sociale lasten, venootschapsbelasting, e.d.m. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorgerekend.

3. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de termijn, vermeld op de factuur, zonder korting.

4. Alle facturen worden als aanvaard beschouwd door de klant als ze niet binnen de zeven dagen per aangetekend schrijven teruggezonden worden.

5. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EURO.

6. Niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op dat ogenblik openstaande facturen met zich mee.
In voorkomend geval hebben wij het recht de werkzaamheden onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle op dat ogenblik openstaande facturen en dit zonder enige nadelige erkentenis van eventuele nadelige gevolgen hiervan.

Bovendien kan op dat ogenblik de overeenkomst tussen partijen van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling als ontbonden worden beschouwd en desgevallend schadevergoeding gevorderd worden.

7. Het niet opeisen van een of meerdere van de hierboven vermelde rechten, houdt geenszins in dat wij afzien van de uitvoering van onze andere voorziene rechten.

 

8. Alle innings- en vervolgingskosten zijn ten laste van de klant

 

9. Aansprakelijkheid: wij kunnen enkel aansprakelijk worden gesteld tot het bedrag van de gefactureerde of de betaalde sommen door de klant met betrekking tot de opdracht in kwestie. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, waaronder algemene kosten, verlies van klanten, verlies van winsten, e.d. Deze opsomming is niet limitatief. Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor wijzigingen die de klant achteraf aanbrengt aan de door ons aangeleverde vertaling.

 

10. Het voorwerp van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen schriftelijk werd bepaald; meerwerk en/of wijzigingen, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, wordt bijkomend gefactureerd. Worden de wijzigingen mondeling of telefonisch doorgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van deze wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 

11. In geval van betwisting is uitsluitend bevoegd de rechtbank van Hasselt (RPR: Antwerpen, afdeling Hasselt).

 

*Update: 27/10/2022*

 

Maatschappelijke zetel:
S1T bv
Venusbergstraat 83
B-3583 Paal-Beringen
BTW: BE 0693.764.289
RPR: Antwerpen, afdeling Hasselt

Facebook Icon Black And White Png White Facebook Icons 2020 01 14Linkedin logo Copyright © 2021 Square1Translations
Algemene voorwaardenCookiebeleid Privacybeleid
Square1Translations maakt deel uit van S1T bv